Transformace a příprava dat

Zpracování a zpřesnění surových dat pro efektivní marketing založený na datech a informacích.

Jak ovlivňuje transformace, příprava a ukládání dat analytiku samotnou?

Transformace, příprava a ukládání dat jsou pro datovou analytiku zásadní. Transformace převádí surová data do použitelných formátů, příprava je připravuje k analýze a ukládání zajišťuje jejich dostupnost a bezpečnost.

Tyto procesy společně umožňují organizacím získávat cenné poznatky, identifikovat vzorce chování a přijímat informovaná rozhodnutí.

Proč

transformovat shromážděná data

1

Transformace dat

Vyčistěte data, opravte nekonzistence a převeďte je do formátu použitelného pro další práci.

2

Ukládání dat

Přístup ke správným datům kdykoli a odkudkoli. Používejte pokročilé metody datových skladů.

3

Příprava dat

Dolaďování dat a modelování pro použití v rámci marketingových atribučních metod, abyste mohli své kampaně vést na samé hranici efektivity.

Výhody* transformace a přípravy dat

Hlavním přínosem transformace, přípravy a ukládání dat je schopnost přeměnit surová data na smysluplné poznatky.

Efektivním zpracováním a uspořádáním dat mohou organizace získat cenné informace, které umožňují informované rozhodování, identifikují využitelné příležitosti a v konečném důsledku podporují obchodní růst a úspěch.

Detail

řešení a kroky

Čištění dat

Čištění dat zajišťuje přesnost a spolehlivost údajů tím, že identifikuje a opravuje chyby, nesrovnalosti a nepřesnosti v souboru dat.

Zahrnuje validaci, zpracování chybějících údajů, odstranění duplicit, opravu nesrovnalostí a integraci dat z různých zdrojů. Čistá data tvoří pevný základ pro důvěryhodné a nezkreslené aktivity založené na datech.

Zobrazit více

Výzvy

 • Chybějící údaje:
  Chybějící data jsou častým problémem při čištění dat. Chybějící údaje se mohou vyskytnout z různých důvodů, například v důsledku neúplného sběru dat, chyb při zadávání údajů nebo záměrného vynechání. Nakládání s chybějícími údaji vyžaduje pečlivou rozvahu, protože může mít dopad na platnost a integritu datového souboru. Určení vhodné metody pro zpracování chybějících údajů, ať už imputací nebo odstraněním, závisí na povaze chybějících hodnot, cílech analýzy dat a potenciálním dopadu na výsledky.

 • Nekonzistentní formáty a hodnoty dat:
  Čištění dat často zahrnuje řešení nekonzistentních datových formátů a hodnot. Nekonzistence mohou vznikat v důsledku rozdílných postupů při zadávání dat, různých zdrojů dat nebo problémů s integrací dat. Příkladem nekonzistence jsou nekonzistentní formáty dat, rozdíly v konvencích pojmenování nebo různé měrné jednotky. Standardizace těchto formátů a hodnot vyžaduje pečlivé zkoumání, transformaci dat a použití obchodních pravidel nebo znalostí z oboru, aby byla zajištěna konzistence v celé datové sadě.

 • Řešení odlehlých hodnot a anomálií:
  Odlehlé hodnoty a anomálie jsou extrémní hodnoty, které se výrazně odchylují od zbytku souboru dat. Mohou se vyskytnout v důsledku chyb měření, chyb při zadávání dat nebo skutečně neobvyklých pozorování. Identifikace odlehlých hodnot a nakládání s nimi je při čištění dat klíčové, aby nedošlo k jejich nepatřičnému ovlivnění statistické analýzy nebo výsledků modelování. Určení, zda je třeba odlehlé hodnoty opravit, odstranit nebo s nimi zacházet odděleně, vyžaduje pečlivé prozkoumání rozložení dat, znalostí v dané oblasti a cílů analýzy.

 • Škálovatelnost a efektivita:
  Čištění dat může být náročné, pokud se jedná o velké datové soubory nebo datové toky v reálném čase. Proces může vyžadovat značné výpočetní zdroje a čas na provedení nezbytných transformací a validací. Zajištění škálovatelnosti a efektivity procesů čištění dat zahrnuje optimalizaci algoritmů, využití paralelního zpracování nebo distribuovaných výpočetních rámců a využití vhodných nástrojů nebo technologií.

Benefity

 • Zlepšení přesnosti a kvality dat:
  Čištění dat pomáhá zlepšit přesnost a kvalitu datové sady. Identifikací a opravou chyb, nesrovnalostí a nepřesností v datech mohou organizace zajistit, že data jsou spolehlivá a důvěryhodná. Čistá data poskytují pevný základ pro analýzu, reportování a rozhodování, protože minimalizují riziko vyvození nesprávných závěrů nebo přijetí chybných rozhodnutí na základě chybných dat.

 • Vylepšený přehled a analýza dat:
  Čistá data vedou k přesnějším a smysluplnějším poznatkům o datech a analýze. Odstraněním šumu, odlehlých hodnot a nesrovnalostí pomáhá čištění dat odhalit vzorce, trendy a vztahy, které mohly být zastřeny chybnými nebo nekonzistentními daty. Čistá data umožňují organizacím odvodit přesnější statistická měření, vytvořit spolehlivé prediktivní modely a získat hlubší vhled do chování zákazníků, tržních trendů a výkonnosti podniku.

 • Zvýšení efektivity a úspora nákladů:
  Čištění dat může vést ke zvýšení provozní efektivity a úspoře nákladů. Zajištěním přesnosti a kvality dat se organizace mohou vyhnout nákladům spojeným s nesprávnými rozhodnutími, chybnými strategiemi nebo přepracováním způsobeným chybnými daty. Čistá data snižují potřebu ruční opravy dat nebo odstraňování problémů, zefektivňují zpracování a analýzu dat a zvyšují celkovou produktivitu. Díky přesným a spolehlivým datům mohou organizace přijímat informovaná rozhodnutí efektivněji, což vede ke zlepšení obchodních výsledků a úspoře nákladů.

 • Rozšířená integrace a sdílení dat:
  Čištění dat hraje zásadní roli při integraci a sdílení dat. Při kombinování dat z různých zdrojů nebo sdílení dat s externími stranami je zásadní zajistit kvalitu a konzistenci dat. Čistá data minimalizují problémy a složitosti spojené s integrací dat, usnadňují hladké sdílení dat a zlepšují interoperabilitu dat. Umožňuje organizacím využívat data z různých systémů nebo oddělení, podporovat spolupráci a zlepšovat rozhodování založené na datech v rámci celé organizace.


Ukládání dat

Ukládání dat zahrnuje uspořádání digitálních informací za účelem jejich dostupnosti, zabezpečení a uchování. Využívá různé systémy a technologie, jako jsou databáze, souborové systémy a cloudová úložiště, a to na základě faktorů, jako je objem dat, dostupnost a potřeby zabezpečení.

Efektivní ukládání dat zajišťuje integritu, dostupnost a škálovatelnost pomocí strategií zálohování, obnovy např. po havárii a správy životního cyklu dat. Organizace musí při návrhu infrastruktury úložiště zohlednit růst množství dat, dodržování předpisů a náklady.

Zobrazit více

Výzvy

 • Zabezpečení dat a ochrana soukromí:
  Bezpečnost dat je v oblasti ukládání dat významnou výzvou. Organizace musí zajistit, aby byla uložená data chráněna před neoprávněným přístupem, narušením nebo kybernetickými hrozbami. Zavedení důkladných bezpečnostních opatření, jako je šifrování, řízení přístupu a zásady správy dat, je pro ochranu citlivých informací zásadní. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů, jako je obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) nebo kalifornský zákon o ochraně soukromí spotřebitelů (CCPA), přidává ukládání dat další vrstvu složitosti a vyžaduje, aby organizace splňovaly konkrétní požadavky na ochranu soukromí jednotlivců.

 • Škálovatelnost datového úložiště:
  Další výzvou je řízení škálovatelnosti datového úložiště. Organizace musí předvídat a přizpůsobit se rostoucímu objemu dat generovaných v průběhu času. Výzva škálovatelnosti zahrnuje výběr řešení pro ukládání dat, která zvládnou rozšiřující se objemy dat, aniž by došlo ke snížení výkonu nebo vysokým nákladům. Zajištění bezproblémového rozšiřování datových úložišť a integrace se stávajícími systémy vyžaduje pečlivé plánování a vyhodnocení technologií úložišť, které lze efektivně škálovat.

 • Uchovávání dat a správa životního cyklu:
  Správné uchovávání dat a správa jejich životního cyklu představují výzvu v oblasti ukládání dat. Organizace musí definovat zásady a procesy pro určení, jak dlouho by měla být data uchovávána, kdy by měla být archivována a kdy mohou být bezpečně smazána. Rozhodování o uchovávání dat mohou dále komplikovat požadavky na dodržování předpisů a právní aspekty. Efektivní správa životního cyklu dat zahrnuje vyvážení potřeby dostupnosti dat, požadavků na shodu s předpisy a nákladů na ukládání, aby bylo zajištěno efektivní ukládání a vyhledávání dat.

 • Náklady na ukládání dat:
  Optimalizace nákladů je v oblasti ukládání dat trvalou výzvou. Rostoucí objem dat, potřeba škálovatelných řešení pro ukládání dat a náklady spojené s údržbou infrastruktury pro ukládání dat mohou zatížit rozpočty organizací. Pro optimalizaci výdajů na ukládání dat je zásadní vyvážení nákladů na ukládání dat s požadavky na přístup k datům a potřebami výkonu. Organizace musí pečlivě vyhodnotit možnosti ukládání dat, zvážit cloudová řešení ukládání dat, implementovat techniky komprese nebo deduplikace dat a monitorovat využití úložišť, aby mohly účinně řídit náklady.

Benefity

 • Přístupnost a dostupnost dat:
  Správné ukládání dat zajišťuje, že jsou data v případě potřeby snadno dostupná. Umožňuje organizacím získat a používat data pro různé účely, například pro rozhodování, analýzu nebo provozní procesy. Díky efektivním systémům ukládání dat a dobře organizovaným datovým strukturám mohou organizace data rychle vyhledávat a přistupovat k nim, což umožňuje včasné rozhodování a efektivní obchodní operace.

 • Integrita a spolehlivost dat:
  Systémy pro ukládání dat hrají klíčovou roli při udržování integrity a spolehlivosti dat. Ukládáním dat v bezpečném a kontrolovaném prostředí mohou organizace chránit data před poškozením, ztrátou nebo neoprávněnými úpravami. Zavedení mechanismů zálohování a obnovy po havárii jako součásti postupů ukládání dat pomáhá zajistit ochranu dat před náhodnou nebo úmyslnou ztrátou, minimalizovat prostoje a zachovat integritu dat.

 • Škálovatelnost a flexibilita:
  Efektivní ukládání dat umožňuje organizacím škálovat kapacitu úložiště tak, aby vyhovovala rostoucímu objemu dat. Škálovatelná úložná řešení, jako je například cloudové úložiště, poskytují flexibilitu při rozšiřování úložné kapacity v závislosti na rostoucích požadavcích na data. Tato škálovatelnost umožňuje organizacím přizpůsobit se měnícím se obchodním potřebám, zvládnout nárůst dat a přizpůsobit se novým typům dat nebo zdrojům dat bez výrazného narušení nebo dalších investic do infrastruktury.

 • Efektivita nákladů:
  Zavedení optimalizovaných postupů ukládání dat může organizacím přinést úspory nákladů. Zavedením efektivních technologií ukládání dat, využitím cloudových úložišť a zavedením technik deduplikace nebo komprese dat mohou organizace snížit náklady na ukládání dat a optimalizovat své investice do úložišť. Efektivní správa životního cyklu dat, včetně správných postupů uchovávání a mazání dat, zajišťuje efektivní přidělování zdrojů úložiště a minimalizuje zbytečné náklady na ukládání. 


Správa přístupu k datům

Správa přístupu k datům řídí přístup k datům v rámci organizace, chrání citlivé informace a zabraňuje neoprávněnému přístupu nebo narušení. Součástí je ověřování uživatelů, autorizace a řízení přístupu. Autentizace uživatelů ověřuje identitu, zatímco autorizace uděluje přístupová práva na základě uživatelských rolí a oprávnění. Řízení přístupu omezuje přístup k datům na oprávněné pracovníky, čímž snižuje riziko narušení a zajišťuje soulad s předpisy o ochraně osobních údajů. Správa přístupu k datům zmírňuje vnitřní hrozby a úniky dat, čímž zachovává bezpečnost dat a soukromí.

Zobrazit více

Výzvy

 • Složitost zásad řízení přístupu:
  Vypracování a udržování účinných zásad řízení přístupu může být vzhledem ke složitosti moderních IT prostředí náročné. Organizace mají často více systémů, aplikací a datových úložišť, z nichž každé má své vlastní požadavky na přístup. Správa zásad řízení přístupu napříč těmito různorodými systémy a zajištění konzistentních a granulárních oprávnění může být složitá a časově náročná. Vyvážení potřeby zabezpečení s flexibilitou, kterou vyžadují různé role a odpovědnosti uživatelů, je ještě větší výzvou.

 • Zajištění uživatelů a správa životního cyklu přístupu:
  Správa přístupu uživatelů v rámci celého jejich životního cyklu v organizaci může být náročná. Proces zajišťování nových uživatelských účtů, udělování příslušných přístupových oprávnění a správa změn nebo odvolání v případě odchodu uživatelů z organizace nebo změny rolí vyžaduje koordinaci a automatizaci. Sledování přístupových práv uživatelů, zajištění včasných aktualizací a udržování přesného soupisu uživatelských oprávnění může být značnou výzvou, zejména ve velkých nebo rychle rostoucích organizacích.

 • Hrozby zevnitř a únik dat:
  Hrozby zevnitř představují významnou výzvu pro správu přístupu k datům. Oprávnění uživatelé s legitimním přístupem k datům mohou svá oprávnění úmyslně či neúmyslně zneužít, což vede k narušení nebo úniku dat. Odhalení a zmírnění vnitřních hrozeb vyžaduje zavedení robustních monitorovacích mechanismů, analýzy chování uživatelů a výstražných systémů. Nalezení správné rovnováhy mezi poskytováním nezbytného přístupu zaměstnancům k plnění jejich úkolů a prevencí neoprávněných nebo škodlivých aktivit je pro organizace neustálou výzvou.

 • Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů:
  Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů, jako je obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) nebo kalifornský zákon o ochraně soukromí spotřebitelů (CCPA), zvyšuje složitost správy přístupu k datům. Organizace musí zajistit, aby kontroly přístupu a zásady byly v souladu s regulačními požadavky, včetně zásad minimalizace údajů, omezení účelu a souhlasu uživatelů. Prokázání souladu s předpisy, správa uživatelských požadavků na přístup k údajům a implementace technologií pro zvýšení ochrany soukromí mohou být v rozmanitých a složitých prostředích IT náročné.

Benefity

 • Bezpečnost a důvěrnost dat:
  Správa přístupu k datům pomáhá organizacím udržovat bezpečnost a důvěrnost dat. Zavedením spolehlivých mechanismů řízení přístupu a ověřování mohou organizace zajistit, že citlivá data budou přístupná pouze oprávněným osobám nebo systémům. Tím se snižuje riziko neoprávněného přístupu, narušení bezpečnosti dat nebo jejich úniku, čímž se zabezpečují cenné informace a chrání pověst organizace.

 • Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů:
  Efektivní správa přístupu k datům podporuje organizace při plnění předpisů o ochraně osobních údajů a požadavků na dodržování předpisů. Předpisy, jako je obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) nebo kalifornský zákon o ochraně soukromí spotřebitelů (CCPA), zdůrazňují potřebu vhodných kontrol přístupu k datům a opatření na ochranu soukromí. Zavedením postupů správy přístupu, které jsou v souladu s těmito předpisy, mohou organizace prokázat soulad, chránit práva uživatelů na soukromí a vyhnout se právním a finančním důsledkům spojeným s nedodržením předpisů.

 • Posílená správa dat a odpovědnost:
  Správa přístupu k datům podporuje lepší správu dat a odpovědnost v rámci organizace. Zavedením řízení přístupu mohou organizace sledovat a monitorovat činnosti přístupu k datům a udržovat auditní stopu o tom, kdo a kdy přistupoval k jakým datům. Tato odpovědnost umožňuje organizacím identifikovat potenciální narušení bezpečnosti, odhalit pokusy o neoprávněný přístup a vyšetřit jakékoli podezřelé aktivity. Podporuje také iniciativy v oblasti správy dat tím, že zajišťuje, aby byla data zpřístupňována a používána v souladu s organizačními zásadami a pokyny.

 • Zlepšení provozní efektivity:
  Zavedení zjednodušených postupů správy přístupu k datům zvyšuje provozní efektivitu. Poskytnutím příslušných přístupových oprávnění oprávněným uživatelům umožní organizace zaměstnancům přístup k datům, která potřebují k efektivnímu plnění svých úkolů. Současně řízení přístupu zabraňuje zbytečnému nebo neoprávněnému přístupu, čímž se snižuje riziko zneužití dat nebo jejich náhodné změny. Tím se zvyšuje produktivita, zefektivňují pracovní postupy a zajišťuje se kontrolovaný a efektivní přístup k datům a jejich využívání. 


Budování Data Lake

Budování Data Lake spočívá v návrhu úložiště pro strukturovaná i nestrukturovaná data v surové podobě. Na rozdíl od datových skladů uchovává data v jejich původním formátu, což umožňuje flexibilní analýzu. Cílem je škálovatelné řešení pro ukládání různých typů dat, které podporuje analýzu velkých objemů dat a získávání poznatků bez předchozího složitého modelování nebo transformace. Data Lake kumuluje rozsáhlá data z různých zdrojů, což usnadňuje komplexní analýzu a zkoumání.

Zobrazit více

Výzvy

 • Kvalita a správa dat:
  Zajištění kvality dat a zavedení spolehlivých postupů správy dat je významnou výzvou při budování Data Lake. Surová data přijatá do Data Lake mohou mít různou úroveň kvality, konzistence nebo přesnosti. Bez řádného čištění dat, validace a procesů správy mohou nekvalitní data ovlivnit následnou analytiku a rozhodování. Pro zajištění kvality dat a udržení důvěry v datové jezero je zásadní zavést rámce pro správu dat, katalogizaci dat a procesy správy metadat.

 • Integrace a kompatibilita dat:
  Data Lake často přijímají data z různých zdrojů, jako jsou databáze, aplikace, externí systémy nebo streamovací platformy. Integrace různých zdrojů a formátů dat může být náročná kvůli rozdílům v datových strukturách, sémantice dat nebo mechanismech jejich přijímání. Zajištění kompatibility a hladké integrace dat z různých zdrojů vyžaduje procesy mapování, transformace a správy datových toků. Organizace musí řešit problémy s integrací dat, aby dosáhly jednotného pohledu na data a umožnily efektivní analýzu.

 • Zabezpečení a řízení přístupu k datům:
  Bezpečnost dat je při budování datového jezera zásadní výzvou. Centralizovaná povaha Data Lake vyžaduje robustní bezpečnostní opatření na ochranu citlivých a důvěrných dat. Zavedení kontrol přístupu, šifrování, autentizačních mechanismů a monitorovacích systémů je nezbytné pro zabránění neoprávněnému přístupu nebo narušení dat. Zásadní je najít správnou rovnováhu mezi přístupností dat pro oprávněné uživatele a zachováním jejich bezpečnosti. Organizace musí zavést přísné bezpečnostní zásady, kontroly přístupu k datům a rámce ochrany soukromí, aby ochránily data v Data Lake.

 • Architektura a škálovatelnost Data Lake:
  Návrh a implementace škálovatelné architektury Data Lake může být náročný. S rostoucím objemem dat musí organizace zajistit, aby infrastruktura datového jezera zvládla rostoucí nároky na ukládání a zpracování dat. Klíčový je výběr vhodných technologií pro ukládání dat, distribuovaných souborových systémů nebo cloudových řešení, která lze efektivně škálovat. Architektura infrastruktury Data Lake, která bude vyhovovat budoucímu růstu, požadavkům na výkon a vyvíjejícím se potřebám dat, je výzvou, kterou organizace musí řešit ve fázi budování.

Benefity

 • Škálovatelnost a flexibilita:
  Data Lake poskytují škálovatelnost a flexibilitu při ukládání a správě velkých objemů dat. Organizace mohou snadno škálovat infrastrukturu Data Lake, aby se přizpůsobily rostoucím objemům dat a různým typům dat. Datová jezera mohou zpracovávat strukturovaná, polostrukturovaná i nestrukturovaná data, což organizacím umožňuje ukládat širokou škálu datových zdrojů, jako je text, obrázky, videa, data ze senzorů, protokoly a další. Flexibilita Data Lake umožňuje organizacím přizpůsobit se měnícím se požadavkům na data a začlenit nové zdroje dat bez nutnosti zásadních změn infrastruktury.

 • Zkoumání dat a pokročilá analýza:
  Data Lake slouží jako základ pro průzkum dat a pokročilou analytiku. Díky ukládání dat v surové podobě umožňují datovým vědcům, analytikům a datovým inženýrům provádět průzkumné analýzy, objevovat vzorce a získávat poznatky z různorodých a rozsáhlých datových souborů. Díky možnosti využívat různé rámce pro zpracování dat, algoritmy strojového učení a analytické nástroje mohou organizace odhalovat cenné poznatky, přijímat rozhodnutí založená na datech a získávat z Data Lake obchodní informace.

 • Efektivita nákladů:
  Vytvoření Data Lake může přinést nákladové výhody ve srovnání s tradičními přístupy k ukládání dat. Datová jezera využívají škálovatelné a nákladově efektivní technologie ukládání dat, jako jsou cloudová objektová úložiště nebo distribuované souborové systémy, což snižuje náklady na infrastrukturu a údržbu spojené s ukládáním dat. Díky datovým jezerům mohou organizace eliminovat potřebu předběžné transformace a modelování dat, které mohou být časově náročné a nákladné. Možnost ukládat data v surové podobě, bez předem definovaných schémat, přináší úsporu nákladů na příjem, ukládání a zpracování dat.

 • Demokratizace dat a spolupráce:
  Data Lake podporují demokratizaci dat a spolupráci v rámci organizace. Centralizací dat z různých zdrojů umožňují datová jezera získat jediný zdroj pravdy a usnadňují sdílení dat mezi týmy a odděleními. To podporuje spolupráci, sdílení znalostí a interfunkční poznatky. Datoví vědci, analytici a podnikoví uživatelé mohou přistupovat k datovému jezeru, zkoumat data a získávat poznatky, což vede ke zlepšení rozhodovacích procesů a podpoře kultury založené na datech v organizaci. 


Datový sklad

Datový sklad je centralizované úložiště, které uchovává strukturovaná a historická data z různých zdrojů. Podporuje BI a analytiku a poskytuje konsolidovaný pohled pro reporting a rozhodování. Data jsou extrahována, transformována a načítána (ETL) z provozních systémů, což zajišťuje integrovaná a standardizovaná data pro snadnou analýzu.

Zobrazit více

Výzvy

 • Integrace a složitost dat:
  Integrace dat z různých zdrojů do datového skladu může být náročná kvůli složitosti datových struktur, formátů a systémů. Organizace mají často více zdrojů dat s různými schématy, definicemi dat a standardy kvality dat. Mapování a transformace dat z různých systémů a zajištění konzistence a přesnosti během procesu extrakce, transformace a načítání (ETL) může být časově a technicky náročné.

 • Škálovatelnost a výkon:
  Datové sklady musí zpracovávat velké objemy dat a podporovat složité analytické dotazy od více uživatelů současně. Zajištění škálovatelnosti a optimálního výkonu může být náročné. S rostoucími objemy dat musí organizace navrhnout a optimalizovat architekturu datového skladu, včetně úložišť, indexování, rozdělování a technik optimalizace dotazů, aby zachovaly výkonnost dotazů a efektivně zvládaly rostoucí zátěž dat.

 • Kvalita a správa dat:
  Udržování kvality a správy dat v datovém skladu je zásadní výzvou. Zajištění přesnosti, konzistence a spolehlivosti dat z různých zdrojů vyžaduje robustní procesy validace, čištění a integrace dat. Problémy s kvalitou dat, jako jsou nekonzistentní formáty dat, chybějící hodnoty nebo duplicitní záznamy, mohou ovlivnit přesnost analýz a rozhodování. K řešení těchto problémů je nezbytné zavést rámce správy dat, postupy správy dat a procesy monitorování kvality dat.

 • Měnící se obchodní požadavky a vyvíjející se zdroje dat:
  Obchodní potřeby a zdroje dat se v průběhu času vyvíjejí, což představuje pro datové sklady neustálé výzvy. Mohou se objevit nové zdroje dat, například cloudové aplikace nebo zařízení internetu věcí, které vyžadují integraci se stávajícím datovým skladem. Přizpůsobení architektury datového skladu, procesů ETL a návrhů schémat měnícím se obchodním požadavkům a vyvíjejícím se zdrojům dat může být složité a může vyžadovat úpravy architektury, vylepšení datového modelu a pravidelnou údržbu.

Benefity

 • Centralizovaná a integrovaná data:
  Datový sklad poskytuje centralizované úložiště, které integruje data z různých zdrojů v rámci organizace. Konsolidací dat z různých systémů, oddělení nebo obchodních jednotek mohou organizace získat jednotný pohled na svá data. Tato integrace umožňuje mezioborovou analýzu, reportování a rozhodování, což podporuje komplexnější pochopení podnikových operací a výkonnosti.

 • Zlepšená analýza dat a podávání zpráv:
  Datové sklady zlepšují možnosti analýzy dat a reportování. Strukturovaná a optimalizovaná povaha datového skladu umožňuje efektivní dotazování a analýzu velkých datových souborů. K získání přehledu, identifikaci trendů a rozhodování na základě dat lze použít nástroje Business Intelligence a analytické techniky. Díky možnosti vytvářet reporty, dashboardy a vizualizace mohou organizace efektivně sdělovat poznatky, sledovat výkonnost a identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit.

 • Analýza historických trendů:
  Datové sklady uchovávají historická data v průběhu času, což organizacím umožňuje provádět analýzu trendů a získávat cenné informace o výkonnosti podniku. Historická data umožňují identifikovat vzorce, sezónnost a dlouhodobé trendy, které mohou být podkladem pro strategické rozhodování. Analýzou historických dat spolu s aktuálními daty mohou organizace provádět informované předpovědi, vyhodnocovat dopady minulých rozhodnutí a identifikovat příležitosti k růstu.

 • Konzistence a kvalita dat:
  Datový sklad se zaměřuje na konzistenci a kvalitu dat. Během procesu ETL jsou data čištěna, transformována a standardizována, čímž je zajištěna přesnost a konzistence napříč datovým skladem. Toto zaměření na kvalitu dat zvyšuje spolehlivost analýz a rozhodování, protože uživatelé mohou datům v datovém skladu důvěřovat. Zavedením postupů správy dat a kontroly kvality dat mohou organizace udržovat vysoké standardy integrity a spolehlivosti dat. 


Tvorba Data Mart

Data Mart vytváří specializované podmnožiny datového skladu pro analytické potřeby konkrétních oddělení. Na rozdíl od komplexního datového skladu poskytuje Data Mart cílené pohledy a metriky. Data jsou vybrána, transformována a načtena do samostatných databází optimalizovaných pro rychlé dotazování a analýzu.

Zobrazit více

Výzvy

 • Integrace dat a složitost ETL:
  Integrace a extrakce relevantních dat z různých zdrojů pro naplnění data martu může být náročná. Data se mohou nacházet v různých systémech nebo databázích s různými datovými strukturami, formáty a kvalitou. Proces integrace dat a extrakce, transformace a načítání (ETL) vyžaduje důkladnou znalost zdrojových systémů, mapování dat, transformace dat a čištění dat. Zajištění přesné a včasné extrakce a transformace dat představuje značnou výzvu, zejména pokud se jedná o složité datové prostředí nebo velké objemy dat.

 • Konzistence a kvalita dat:
  Udržování konzistence a kvality dat v rámci data martu může být náročné. Datové marty obvykle obsahují podmnožinu dat z většího datového skladu nebo zdrojových systémů. Zajištění konzistence, přesnosti a souladu extrahovaných dat s definicemi a obchodními pravidly může být složité, zejména pokud se jedná o více zdrojů a transformace dat. Řešení problémů s kvalitou dat, jako jsou chybějící hodnoty, nekonzistence nebo duplicitní záznamy, vyžaduje robustní procesy validace a čištění dat během fáze ETL.

 • Definice uživatelských požadavků a rozsahu:
  Pochopení a definování specifických požadavků cílové uživatelské komunity je pro úspěšné budování data martu klíčové. Určení relevantních datových prvků, dimenzí a metrik, které odpovídají jejich specifickým analytickým potřebám, může být náročné. Nesoulad mezi požadavky uživatelů a rozsahem data martu může mít za následek neoptimální výkon, omezenou použitelnost nebo nesprávné poznatky. Úzká spolupráce a efektivní komunikace mezi týmem pro vývoj data martu a komunitou uživatelů jsou nezbytné pro zajištění toho, aby data mart splňoval jejich očekávání a přinášel užitečné poznatky.

 • Správa a zabezpečení dat:
  Zavedení správy dat a bezpečnostních opatření v rámci data martu představuje výzvu. Zásadní roli hraje zajištění ochrany osobních údajů, dodržování předpisů a řízení přístupu k datům. Organizace musí zavést správné rámce správy dat, postupy správy dat a bezpečnostní opatření, aby ochránily citlivé informace a dodržely předpisy o ochraně osobních údajů. Nalezení správné rovnováhy mezi přístupností dat pro uživatele a zachováním jejich bezpečnosti může být složité a vyžaduje pečlivé plánování a implementaci.

Benefity

 • Zlepšení výkonu a doby odezvy dotazů:
  Datové marty poskytují rychlejší odezvu dotazů ve srovnání s dotazováním v komplexním datovém skladu. Zaměřením na konkrétní tematickou oblast a cílenou podmnožinu dat jsou datové marty navrženy pro optimalizaci výkonu. Zefektivněná a zjednodušená struktura dat, indexace a agregační techniky v rámci datových marţů umoţňují uţivatelům rychlejší vyhledávání a analýzu dat. Tento lepší výkon zvyšuje produktivitu uživatelů, zkracuje čekací doby a usnadňuje včasné rozhodování.

 • Zvýšené zaměření a relevance pro podnikání:
  Datové marty jsou navrženy tak, aby splňovaly specifické analytické potřeby oddělení, týmu nebo obchodní funkce. Přizpůsobením data martu požadavkům konkrétní uživatelské komunity mohou organizace poskytnout vysoce relevantní a zaměřené prostředí pro analýzu a reporting. Uživatelé mohou snadno přistupovat k datům, která se týkají přímo jejich oblasti zájmu nebo odpovědnosti, což jim umožňuje získávat smysluplné poznatky a činit informovaná rozhodnutí v souladu s jejich konkrétními obchodními cíli. Tento cílený přístup zvyšuje celkovou efektivitu a relevanci analytického procesu.

 • Zjednodušený průzkum dat a samoobsluha uživatelů:
  Datové marty nabízejí uživatelsky přívětivé prostředí pro průzkum a analýzu dat. Díky zjednodušenému a intuitivnímu rozhraní umožňují datové marty uživatelům procházet dimenze, provádět ad-hoc dotazy a vytvářet reporty bez rozsáhlých technických znalostí nebo závislosti na IT týmech. Uživatelé mohou data zkoumat podle svých vlastních podmínek, což umožňuje samoobslužnou analýzu a snižuje závislost na specializovaných zdrojích. To zvyšuje agilitu, podporuje rozhodování založené na datech a umožňuje uživatelům rychle a nezávisle získávat poznatky.

 • Zlepšení správy a kontroly dat:
  Budování datových skladů usnadňuje lepší správu a kontrolu dat. Vyčleněním podmnožiny dat z většího datového skladu mohou organizace zavést podrobnější kontrolu nad přístupem k datům a jejich používáním. To pomáhá zajistit integritu dat, soulad s předpisy a dodržování zásad správy dat. Díky specializovaným datovým skladům mohou organizace zavést specifické kontroly přístupu, opatření pro zabezpečení dat a rámce správy dat, které jsou přizpůsobeny potřebám jednotlivých uživatelských komunit, a zajistit tak větší kontrolu a odpovědnost za data. 


Modelování dat

Modelování dat zahrnuje vytvoření konceptuální reprezentace dat, která usnadňuje efektivní návrh databáze. Zachycuje základní komponenty a vztahy a poskytuje společný jazyk pro zúčastněné strany. Různé typy datových modelů, například konceptuální, logický a fyzický, pomáhají navrhovat databáze a zajišťovat kvalitu dat. Datové modelování zlepšuje spolupráci mezi zúčastněnými stranami a zefektivňuje proces správy dat.

Zobrazit více

Výzvy

 • Složitost a rozmanitost dat:
  Při datovém modelování představuje značnou výzvu práce se složitými a různorodými zdroji dat. Organizace mají často data pocházející z různých systémů, aplikací a platforem, z nichž každá má vlastní datové struktury, formáty a sémantiku. Začlenění a integrace těchto různorodých datových zdrojů do uceleného datového modelu může být složité a vyžaduje hluboké porozumění podkladovým datům.

 • Měnící se obchodní požadavky a vyvíjející se data:
  Obchodní požadavky a zdroje dat se v průběhu času vyvíjejí, což představuje výzvu pro datové modelování. S růstem a změnami v podnikání se objevují nové datové potřeby a může být nutné upravit nebo rozšířit stávající datové modely. Přizpůsobení datových modelů měnícím se obchodním požadavkům při zachování integrity a konzistence dat může být náročné. Tvůrci datových modelů musí být flexibilní a pružně reagovat, aby zajistili, že datový model zůstane relevantní a bude v souladu s vyvíjejícími se obchodními potřebami.

 • Vyvážení složitosti a jednoduchosti:
  Najít správnou rovnováhu mezi komplexním a podrobným datovým modelem a jednoduchou a srozumitelnou reprezentací může být náročné. Datové modely by měly být dostatečně komplexní, aby zachytily všechny relevantní entity, atributy a vztahy, a zároveň by měly být snadno pochopitelné a udržovatelné. Příliš složité datové modely mohou vést ke zmatku a obtížím při implementaci, zatímco příliš zjednodušené modely mohou postrádat granularitu potřebnou pro efektivní správu dat.

 • Spolupráce a komunikace: Efektivní spolupráce a komunikace mezi zúčastněnými stranami je pro úspěšné modelování dat klíčová. Datoví modeláři musí úzce spolupracovat s obchodními analytiky, odborníky na danou problematiku a technickými týmy, aby shromáždili požadavky, pochopili sémantiku dat a ověřili správnost datového modelu. Jasná komunikace a porozumění mezi zúčastněnými stranami jsou nezbytné pro zajištění toho, aby datový model přesně reprezentoval obchodní potřeby a usnadňoval efektivní správu dat.

Benefity

 • Zlepšení kvality a konzistence dat:
  Modelování dat pomáhá zajistit, aby data byla strukturovaná, uspořádaná a konzistentní v různých systémech a databázích. Definováním vztahů a omezení pomáhá datové modelování udržovat integritu dat a zlepšuje celkovou kvalitu dat.

 • Efektivní návrh a vývoj databází:
  Datové modely slouží jako plán pro návrháře a vývojáře databází, který je vede k vytváření dobře strukturovaných a optimalizovaných databází. Poskytují vizuální znázornění struktury dat a pomáhají při efektivní implementaci databází.

 • Lepší porozumění datům a komunikace:
  Datové modely poskytují zúčastněným stranám společný jazyk pro pochopení a diskusi o struktuře dat, sémantice a vztazích. Usnadňují komunikaci mezi obchodními uživateli, analytiky a technickými týmy a zajišťují společné porozumění datům.


 Marketingová atribuce

Marketingová atribuce zahrnuje identifikaci vlivu různých marketingových kanálů na konverze zákazníků. Přiřazuje zásluhy kontaktním bodům, které ovlivňují rozhodování zákazníků. Cílem je optimalizovat marketingové strategie, efektivně alokovat zdroje a měřit návratnost investic. Marketingová atribuce poskytuje cenné poznatky pro zdokonalení kampaní a podporu zapojení zákazníků a růstu firmy.

Zobrazit více

Výzvy

 • Integrace a složitost dat:
  Integrace a analýza dat z různých marketingových kanálů a kontaktních bodů může být složitý úkol. Marketingová data jsou často rozprostřena na různých platformách, včetně reklamních sítí, platforem sociálních médií, nástrojů e-mailového marketingu a analýzy webových stránek. Spojení a sladění dat z těchto různorodých zdrojů za účelem vytvoření jednotného pohledu na interakce se zákazníky a atribuce může být náročné. Integrace dat, problémy s kvalitou dat a nejednotnost metodik sledování na různých platformách mohou proces atribuce komplikovat.

 • Sledování napříč kanály a zařízeními:
  Zákazníci komunikují s marketingovými body napříč různými kanály a zařízeními, což ztěžuje přesné přiřazení konverzí konkrétním marketingovým aktivitám. Atribuční modely musí zohledňovat interakce napříč kanály a zařízeními a brát v úvahu, jak se zákazníci před konverzí pohybují mezi různými marketingovými kanály. Sledování cest zákazníků napříč různými zařízeními, jako jsou chytré telefony, tablety a stolní počítače, přidává do atribuční analýzy další vrstvu složitosti.

 • Výběr atribučního modelu:
  Výběr správného atribučního modelu, který přesně odráží přínos každého marketingového bodu, je výzvou. Různé atribuční modely mají různé předpoklady a zkreslení a výběr nejvhodnějšího modelu pro konkrétní obchodní kontext může být subjektivní. Organizace musí při výběru atribučního modelu pečlivě zvážit své cíle, charakteristiky zákaznické cesty a dostupná data. Atribuční modely navíc nemusí zachytit celou složitost rozhodování zákazníků a volba modelu může ovlivnit interpretaci marketingové výkonnosti.

 • Ochrana osobních údajů a dodržování předpisů:
  Předpisy o ochraně osobních údajů, jako je obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a kalifornský zákon o ochraně soukromí spotřebitelů (CCPA), představují výzvu pro marketingové přiřazování. Dodržování těchto předpisů vyžaduje, aby organizace nakládaly s údaji zákazníků opatrně, získaly řádný souhlas a zajistily bezpečnost dat. Potřeba vyvážit požadavky na ochranu osobních údajů a dodržování předpisů s efektivními postupy marketingové atribuce může být složitým úkolem, který vyžaduje, aby organizace zavedly spolehlivé postupy správy dat a přijaly přístupy ke sběru a analýze dat zaměřené na ochranu osobních údajů.

Benefity

 • Pronikavé rozhodování:
  Marketingová atribuce poskytuje přehled o tom, které marketingové kanály a styčné body jsou nejefektivnější při zvyšování angažovanosti a konverzí zákazníků. Tyto informace umožňují marketérům přijímat rozhodnutí založená na datech o přidělování zdrojů, optimalizaci rozpočtu a strategii kampaní.

 • Optimalizace kampaně:
  Díky pochopení dopadu různých marketingových aktivit umožňuje atribuční analýza marketérům optimalizovat své kampaně přidělením zdrojů těm nejefektivnějším kanálům a kontaktním bodům. Pomáhá identifikovat nedostatečně výkonné kanály a upravit marketingové strategie tak, aby se zlepšila celková výkonnost kampaně.

 • Měření návratnosti investic:
  Marketingová atribuce umožňuje organizacím přesně měřit návratnost investic (ROI) do marketingových aktivit. Díky přiřazení konverzí a akcí konkrétním marketingovým aktivitám mohou marketéři určit účinnost svých kampaní a efektivněji alokovat zdroje. 


Máte dotaz nebo se chcete dozvědět více?

Připojte se k

více než 50 zákazníkům

Spojte se s námi

Chcete zjistit skutečný potenciál* svých dat?

Napište nám své kontaktní údaje a my se vám co nejdříve ozveme.

Odesláním zprávy souhlasíte s našimi zásadami ochrany osobních údajů a GDPR.

Nejčastější dotazy

Podívejte se na nejčastěji kladené otázky. Pokud máte další, neváhejte nás kontaktovat.

Co je to transformace dat a proč je pro datovou analytiku nezbytná?

Transformace dat je proces převodu nezpracovaných dat do konzistentního a použitelného formátu pro analýzu. Zahrnuje čištění, filtrování a agregaci dat, aby byla zajištěna jejich přesnost a spolehlivost. Transformace dat je pro datovou analytiku klíčová, protože vytváří základ pro generování smysluplných poznatků a přijímání informovaných rozhodnutí.

Jaké jsou běžné problémy při přípravě dat?

Příprava dat může být složitá a časově náročná kvůli problémům, jako je zpracování chybějících údajů, řešení nekonzistentních formátů dat a řešení odlehlých hodnot. Integrace dat z různých zdrojů a zajištění škálovatelnosti a efektivity u velkých datových sad jsou také častými problémy při přípravě dat.

Jak transformace dat ovlivňuje kvalitu dat a jejich analýzu?

Transformace dat přímo ovlivňuje kvalitu dat tím, že odstraňuje chyby, nekonzistence a nepřesnosti v souboru dat. Zlepšená kvalita dat vede k přesnější a spolehlivější analýze, což organizacím umožňuje odhalit cenné poznatky a trendy, které mohly být zastřeny chybnými daty.

Jaké jsou klíčové součásti přípravy dat?

Příprava dat zahrnuje úkoly, jako je čištění dat, feature engineering, integraci dat a obohacování dat. Čištění dat zajišťuje přesnost a kvalitu dat, zatímco feature engineering vytváří nové proměnné nebo smysluplné funkce pro zlepšení analýzy. Integrace dat kombinuje data z různých zdrojů a obohacování dat přidává další informace, které poskytují komplexní pohled. Tyto součásti společně připravují data pro analýzu a podporují rozhodování založené na datech.